دکتر حسین بشیریه که در دانشگاه سیراکیوز تدریس می کند اخیرا با مجله لوگوس مصاحبه انجام داده که مشروح ان را می توانید در اینجا بخوانید.

نوشته شده توسط امیر دبیری مهر  | لینک ثابت |