هرگاه از فرمانیه رد می شدم بویژه زمانی که در دهه هفتاد هفته ای دست کم ۲بار به دفتر مطالعات وزارت خارجه می رفتم با خود می گفتم این فرمانفرما که چنین منطقه ای به نام اوست کیست و اولادش کجا هستند ؟ در ۲ هفته اخیر ۲ کتاب خواندم از این اولاد . یکی کتابی است با عنوان زیر نگاه پدر که خاطرات مهرماه فرمانفرماییان است موسوم به رئیس .فرزند دهم عبدالحسین میرزا فرمانفرماییان . (تصویر عزت ا... انتظامی را در هزاردستان تصور و تجسم کنید .)این کتاب شرحی است بر اندرونی خانواده مذکور که چندان برای من که هیچ نسبتی به اشراف ندارم و از طبقه توسط  هستم جذاب نبود ولی فکر می کنم برای اشراف زادگان خواندنی باشد . بییشتر تاریخ منزل است تا تاریخ مملکت .

کتاب دیگر خون ونفت نام دارد که خاطرات منوچهر فرمانفرماییان است سیزدهمین فرزند عبدالحسین میرزا . عبدالحسین خان در ۸۱ سال عمرش ۸ زن اختیار کرد و ۳۶ فرزند داشت به عبارتی حدودا هرکدام را ۴ بار زحمت وضع حمل داده بود( فکر بد نکنید زشته ) این کتاب قابل مقایسه باقبلی نیست که اثر ارزشمندی است و حاوی نکات مهمی از تاریخ معاصر است .برای من  روایت او از روزهای انقلاب و چگونگی فرارش از ایران خیلی جذاب بود ونگاهی که این شاهزاده به زندگی دارد.

کتاب اول را کویر با قیمت ۴۱۰۰و دومی را ققنوس به قیمت ۵۸۰۰منتشر کرده است .بخوانید و فکر کنید

 

نوشته شده توسط امیر دبیری مهر  | لینک ثابت |